Lịch sử tuyến đường Phạm Thế Hiển

Phạm Thế Hiển

- Chiều dài: 116 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Nguyễn Duy, Đường Hùng Vương

Ông là danh thần đời Minh Mạng, quê xã Luyến Khuyết, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định. Năm 1828, ông đỗ cử nhân. Năm 1829, ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ. Khi làm quan, ông nổi tiếng cương trực, giữ chức Tham tri bộ Binh, bộ Hình... Khi Pháp xâm lược miền Nam, ông vào Nam với tổng thống quân vụ Nguyễn Tri Phương, ra sức chống giữ đại đồn Kỳ Hòa (cũng gọi là Chí Hòa) trong năm 1860. Đến cuối năm 1861, khi Pháp tấn công ác liệt, đánh chiếm được Gia Định, Nguyễn Tri Phương lui binh về giữ Biên Hòa, ông tử trận và hy sinh khi đại đồn thất thủ năm 58 tuổi. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pham The Hien

- Length: 116 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Nguyen Duy Street, Hung Vuong Street

He was the famous mandarin of the Minh Mang dynasty. His hometown is Luyen Khuyet Commune, Dong Quan District, Nam Dinh Province. In 1828, he graduated a bachelor's degree. In 1829, he passed the Tam Giap Dong Tien Si (Third rank of doctoral degree). When he was a mandarin, he was famous for his integrity, holding the position of Tham Tri Bo Binh (Senior Deputy Minister of  Defense Ministry), then Ministry of Justice. When the French invaded the South. He went to the South with the military president Nguyen Tri Phuong, trying to resist and defend the Ky Hoa garrison (also called Chi Hoa) in 1860. By the end of 1861, when the French attacked fiercely and captured Gia Dinh, Nguyen Tri Phuong withdrew to hold Bien Hoa. His garrison lostand he died at the age of 58. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị