Lịch sử tuyến đường 26 Tháng 12

26 Tháng 12

- Chiều dài: 667,0 m

- Lộ giới: 23 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Đặng Thai Mai, Đường Phú Riềng Đỏ Đối với vùng tranh chấp như Đồng Xoài, Phú Giáo là nơi cuộc đấu tranh diễn ra sôi động và quyết liệt, chúng thực hiện nhiều cuộc hành quân càn quét để giải tỏa lực lượng của ta và mở rộng phạm vi lấn đất giành dân, đồng thời dùng bom bắn phá ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy địa phương, quân dân Đồng Xoài, Phú Giáo anh dũng đánh trả bọn địch một cách quyết liệt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, không cho chúng chiếm đất, giành dân, tạo điều kiện cho quần chúng đấu tranh. Đông xuân năm 1974-1975, Trung ương Cục quyết định mở Chiến dịch giải phóng Đồng Xoài - Phước Long và Đường 14 nhằm tạo một hành lang chiến lược thông suốt từ biên giới Campuchia, Nam Trường Sơn và chiến khu Đ. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

26 Thang 12 (Twenty Sixth of December)

- Length: 667.0

- Width: 23 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Dang Thai Mai Street, Phu Rieng Do Street For disputed areas such as Dong Xoai and Phu Giao - where the struggle was vibrant and fierce, the enemy carried out many sweeping operations to disperse our forces and expand the scope of encroachment land and gaining people. At the same time, they used bombs to bombard our troops fiercely. Under the leadership of local Party committees, the army and people of Dong Xoai, Phu Giao heroically fought back the enemy fiercely, destroying many enemy forces, preventing them from occupying land, gaining people, and creating favorable conditions for the masses fighting. In the winter-spring of 1974-1975, the Central Bureau of the Department decided to open the campaign to liberate Dong Xoai - Phuoc Long and Road 14 in order to create a smooth strategic corridor through the Cambodian border, the South Truong Son and the D war zone. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị