Lịch sử tuyến đường Nguyễn Thông

Nguyễn Thông

- Chiều dài: 151 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Võ Thị Sáu, Đường Trần Tế Xương

Ông sinh năm 1827, là đại thần, tự Hi Phần, hiệu Kì Xuyên, biệt hiệu Độn Am. Thuở nhỏ ông có tên là Thiệu, quê làng Bình Thạnh, phu Tân An, tỉnh Gia Định (nay thuộc xã Phú Ngãi Trị, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An). Năm 1849, ông đỗ cử nhân, nhận chức Huấn đạo huyện Long Phú, tỉnh An Giang. Năm 1856, nội các đề cử ông thăng Hàn lâm Viện tu soạn về kinh làm việc ở Nội các. Tại đây, ông tham gia biên soạn bộ Khâm Định nhân sự Kim giám (1857). Năm 1859, giặc Pháp chiếm Gia Định, ông về Nam tòng quân đánh giặc. Năm 1862, sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ, ông ra tị địa ở Bình Thuận, rồi nhận chức Đốc học Vĩnh Long. Năm 1866, khi xây xong Văn miếu, ông viết bài kí tại Văn Xương . Năm sau 1868, lại được điều về kinh giữ chức Biện lí bộ Hình, đến cuối năm được cử làm Bố Chính tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1873, ông cáo quan về nghỉ ở trại Núi, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Bình Thuận) lập thị xã, mở trường học... Đến năm 1876, ông được thăng Hàn Lâm viện Trứ tác, lãnh chức Tư nghiệp Quốc tử giám. Năm sau, ông được thụ chức Tư nghiệp, rồi đổi làm Thị giảng Học sĩ ở Viện Hàn lâm, sung chức Doanh điền sứ ở Bình Thuận. Cuối năm này, ông được lãnh chức Bố chính tỉnh Bình Thuận. Năm 1881, ông được triều đình sung chức Điền nông Phó sứ kiêm lãnh chức Đốc học Bình Thuận. Ông mất năm 1884 (57 tuổi). Các tác phẩm của ông: Khâm định nhân sự Kim giám, Dưỡng chính lục... (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nguyen Thong

- Length: 151 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Vo Thi Sau Street, Tran Te Xuong Street

He was born in 1827.He was a great mandarin. His adult name is Hi Phan with the title Ky Xuyen, nicknamed Don Am. When he was young, his name was Thieu. His hometown is Binh Thanh Village, Tan An Town, Gia Dinh Province (now in Phu Ngai Tri Commune, Vam Co District, Long An Province). In 1849, he graduated with a bachelor's degree and was appointed to the position of Huan Dao (Educational Chief) of Long Phu District, An Giang Province. In 1856, the cabinet nominated him to be promoted to the Han Lam Vien Tu Soan(a compiler of the Academy) to work in the Cabinet. Here, he participated in compiling the set of Kham Dinh Nhan Su Kim Giam (1857). In 1859, the French invaders occupied Gia Dinh. He returned to the South to join the army for fighting the enemy. In 1862, the French occupied 3 provinces in the Southeast region. He joined Ti Diamovement (migration movement for exploration and resistance against the French) in Binh Thuan. Then he was assigned the position of Doc Hoc (Doctor of Education Department) of Vinh Long. In 1866, when Van Mieu (the Temple of Literature) was completed, he wrote an essay at Van Xuong. The following year 1868, he was again assigned to the position of Bien Ly Bo Hinh (Attorney of the Ministry of Justice).At the end of the year he was appointed as Bo Chinh (Provincial Finance Commissioner) in Quang Ngai province. In 1873, he retired to Nui camp, Binh Thuan Province (now is a part of Binh Thuan Province). He established a town, opened a school... In 1876, he was promoted to Han Lam Vien Tru Tac (a composer of the Academy), then Tu Nghiep Quoc Tu Giam (Director of Central Education Agency). The following year, he was admitted to the position of Tu Nghiep ( Deputy Head of Central Educational Training Agency), then he changed to the position of Thi Giang Hoc Si (an academy manager - fifth grade mandarin). After that, he was promoted to Doanh Dien Su (the mandarin in charge of the land reclamation) of Binh Thuan. At the end of that year, he was appointed Bo Chinh(Provincial Finance Commissioner) of Binh Thuan province. In 1881, he was promoted to the position of Dien Nong Pho Su (the mandarin in charge of the agriculture) and Doc Hoc (Provincial Education Commissioner) of Binh Thuan Province. He died in 1884 at the age of 57. His works: Kham Dinh Nhan Su Kim Giam, Duong Chinh Luc... (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị