Lịch sử tuyến đường Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

- Chiều dài: 289 m

- Lộ giới: 28 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Võ Văn Tần, Ranh quy hoạch KDC Sở NN&PTNT (đường cụt)

Ông sinh năm 1524, người đặt nền tảng cho việc mở mang bờ cõi vào phương Nam, con thứ hai của Nguyễn Kim, chức Hữu vệ điện tiền tướng quân, tước An Thành Hầu đời Lê Chiêu Tông. Năm 1569, ông vào trấn nhậm Thuận Hóa, đặt lỵ sở tại làng Ai Tử, huyện Triệu Phong (thuộc tỉnh Quảng Trị). Ông lo chiêu dân lập ấp, mở mang bờ cõi thành một khu vực có nhiều tiềm năng. Trong thời gian ông trấn nhậm Thuận Hóa, việc quân sự, nội trị, ngoại giao đều phát triển, nhân dân tương đối ấm no dù ở khu vực mới mở mang.  Ông mất năm 1613, thọ 89 tuổi, ở ngôi 56 năm, nhân dân gọi là chúa Tiên. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________-

Nguyen Hoang

- Length: 289 m

- Width: 28 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Vo Van Tan Street, Boundary of residential area planning Department of Agriculture and Rural Development (deadline).

He was born in 1524. He was the one who laid the foundation for the expansion of the country into the South. He was the second son of Nguyen Kim, served as Huu Ve Dien Tien Tuong Quan (a General), and was stripped of An Thanh Hau (a paladin) under Le Chieu Tong's reign. In 1569, he governed of Thuan Hoa town.The seat was in Ai Tu Village, Trieu Phong District (in Quang Tri Province). He took care of recruiting people to establish hamlets, expanding the territory into an area with a lot of potential. During the time he governed of Thuan Hoa town, the military, internal affairs, and diplomacy here all developed. The people were relatively prosperous even in the newly developed area. He died in 1613, aged 89. He reigned for 56 years. People calledhim the Tien Lord. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị