Lịch sử tuyến đường Nguyễn Duy

Nguyễn Duy

- Chiều dài: 131 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Lê Duẩn, Đường Nguyễn Công Hoan

Ông là danh thần triều Nguyễn, em ruột Nguyễn Văn Chương (tức Nguyễn Tri Phương), tự là Nhữ Hiền, sinh ngày 21-12-1810 tại làng Đường Long tức Chí Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1837, ông đỗ tú tài. Năm Thiệu Trị nguyên niên, ông đậu cử nhân khoa Tân Sửu. Năm 1842, thi Đình đậu Tam giáp đồng tiến sĩ.  Năm 1843, ông được bổ Biên tu ở Nội các, năm sau thăng Tu soạn. Đến năm 1845, ông được bổ Tri phủ Tân An, ở Gia Định. Năm 1847, ông chuyển về làm Tri phủ Quảng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Năm này thân sinh mất, ông về cư tang, qua năm sau được bổ làm Tri phủ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1851, được thăng Tập hiền viện Thị độc sung giang sách ở Toà Kinh diên. Năm 1852, làm Thị giảng học sĩ, năm này sung phái bộ sang Trung Quốc. Năm 1856, tàu chiến Pháp đến khiêu khích ở Đà Nẵng, ông được phái vào giúp Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860, Pháp đánh chiếm Gia Định, ông sung chức Gia Định Quân thứ Tán lí quân vụ trông coi việc quân sự. Năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Charner vây đồn Chí Hoà do Nguyễn Tri Phương trấn giữ. Dưới áp lực của quân Pháp, ông chiến đấu anh dũng và hi sinh. Sau khi mất, ông được triều đình truy tặng hàm Binh bộ tả tham tri và được thờ tại đền Trung Nghĩa. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nguyen Duy

- Length: 131 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Le Duan Street, Nguyen Cong Hoan Street

He was a famous mandarin of the Nguyen Dynasty. He is the younger brother of Nguyen Van Chuong (ie Nguyen Tri Phuong). His adult name is Nhu Hien. He was born on December 21, 1810 in Duong Long Village, ie Chi Long, Phong Dien District, Thua Thien Province. In 1837, he passed the baccalaureate. In the year of Thieu Tri, he passed the bachelor's degree in Tan Suu exam. In 1842, He passed Dinh exam (imperial court exam) and gained Tam Giap Dong Tien Si (Third rank of doctoral degree). In 1843, he was appointed Bien Tu (recordsman) in the Cabinet. The following year, he was promoted to Tu Soan (Compiler). In 1845, he was appointed Tri Phu (president of adistrict)of Tan An, in Gia Dinh. In 1847, he moved back to work as the Tri Phu of Quang Hoa, Thanh Hoa Province. That year, his father passed away. He went home to mourn. The following year, he was appointed as the Tri Phu of Quang Ninh District, Quang Binh Province. In 1851, she was promoted to Tap Hien Vien Thi Doc as a lecture in Kinh Dien Palace. In 1852, he became Thi Giang Hoc Si(an academy manager - fifth grade mandarin). That year, he was appointed to the mission to China. In 1856, French warships came to provoke in Da Nang. He was sent to help the Governor of Quang Nam - Dao Tri to fight the enemy. In 1860, when the French invaded Gia Dinh, he appointed Gia Dinh Quan Thu Tan Ly Quan Vu to oversee the military affairs. In 1861, Lieutenant General of the French Navy - Charner, besieged the Chi Hoa fort guarded by Nguyen Tri Phuong. Under pressure from the French army, he fought bravely and died. After his death, he was posthumously awarded the rank of Binh Bo Ta Tham Tri(Senior Deputy Minister of Defence Ministry) and worshiped at Trung Nghia Temple. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị