Lịch sử tuyến đường Lý Thái Tổ

Lý Thái Tổ

- Chiều dài: 5,747 m

- Lộ giới: 28 m

- Cấp đường: I

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Vành đai 1, Đường số 8

Ông sinh năm 974, tên là Lý Công Uẩn, người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang, là vua khai sáng nhà Lý. Năm lên 3 tuổi, ông làm con nuôi sư Lý Khánh Vân, ông thông minh, có tài văn võ. Ông làm quan nhà Tiền Lê đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Nhà Tiền Lê suy vi vì Lê Ngọa Triều bạo ngược. Năm 1009, Lê Ngọa Triều mất, ông cùng Hữu điện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đề làm cuộc đảo chính thành công. Ông lên ngôi vua, sáng nghiệp nhà Lý, dời đô ra thành Đại La (sau đổi là Thăng Long - Hà Nội). Ông sửa sang chính trị, trọng đãi tăng sĩ, chú trọng việc đúc tượng, xây chùa, thời kỳ này xem đạo Phật như là Quốc giáo. Ông mất ngày 31-03-1028 (54 tuổi), ở ngôi được 19 năm, hiệu năm là Thuận Thiên. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ly Thai To

- Length: 5,747 m

- Width: 28 m

- Road level: I

- Starting and ending points: Ring Road 1, Road No. 8

He was born in 974. His name is Ly Cong Uan. His hometown is Chau Co Phap (Co Phap interprovincial region), Lo Bac Giang (Bac Giang Province). He was the founder of the Ly dynasty. At the age of 3, he was the adopted son of monk Ly Khanh Van. He was intelligent and has a knack for martial arts and liturate. He worked as a mandarin of the Former Le Dynasty to the position Ta Than Ve Dien Tien Chi Huy Su (Commander-in-Chief of the King's Guard). The Former Le Dynasty declined because of the tyranny of Le Ngoa Trieu. In 1009, Le Ngoa Trieu died.He and Nguyen De - Huu Dien Tien Chi Huy Su (a commander), made a successful coup. He ascended the throne and founded the Ly dynasty. He moved the capital to Dai La (later changed to Thang Long - Hanoi). He changed politics, treated monks, focused on casting statues and building pagodas. At this time, Buddhism was considered the state religion. He died on March 31, 1028 (54 years old). He has been on the throne for 19 years, the year name is Thuan Thien. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị