Lịch sử tuyến đường Lê Lai

Lê Lai

- Chiều dài: 1.235 m

- Lộ giới: 28 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Đặng Thai Mai, Đường Nguyễn Huệ

Ông là danh tướng, có tên là Nguyễn Thân, theo phò Lê Lợi đổi tên là Lê Lai, quê thôn Dang Ta, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia dưới cờ Bình Định Vương Lê Lợi kháng Minh cứu quốc. Năm 1416, tại Lũng Nhai, ông cùng Bình Định Vương và 17 tướng lĩnh tâm phúc thề sống chết có nhau, được trao chức Đô tổng quản, tước Quan Nội Hầu. Khoảng cuối năm 1418, quân Minh vây ngặt ở vùng Chí Linh, Lê Lai tình nguyện giả nhà vua, đem 500 quân, 2 thớt voi, thẳng tới trại giặc khiêu chiến. Quân Minh vây đánh. Ông chiến đấu đến lúc kiệt sức, để cho chúng bắt và đã hy sinh. Khi Lê Lợi lên ngôi vua, truy tặng ông là Đệ nhất công thần. Năm 1429, truy phong là Thái úy. Đời Nhân tông 1443, truy tặng là Bình chương Quân quốc trọng sự, tước là Huyện Thượng Hầu. Đời Thánh Tông lại tặng là Thái phó, tước Diên Phúc Hầu, truy phong là Trung Túc Vương. Đời nhà Nguyễn, Gia Long liệt ông vào hàng khai quốc công thần đệ nhất triều Lê. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Lai

- Length: 1,235 m

- Width: 28 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Dang Thai Mai Street, Nguyen Hue Street

He was a famous general.His name was Nguyen Than. Later, when he followed and helped Le Loi, he changed his name to Le Lai. His hometown is Dang Ta Village, Thuy Nguyen District, Thanh Hoa Province. He joined under the flag of Binh Dinh Vuong (pacification princeling) Le Loi against the Ming to save the country. In 1416, in Lung Nhai, he and Binh Dinh Vuong and 17 generals vowed to live and die together. He was given the position of Do Tong Quan (a general) with the title of Quan Noi Hau. Around the end of 1418, they were besieged by the Ming army in the Chi Linh area. Le Lai volunteered to pretend to be the king, brought 500 troops, 2 elephants, straight to the enemy camp to challenge. The Ming army besieged and fighted. He fought until he was exhausted. He let the enemy capture him and sacrified. When Le Loi ascended the throne, he was posthumously awarded him as De Nhat Cong Than (the first meritorious mandarin). In 1429, he was posthumously awarded Thai Uy (the Great General of the Nation). During the reign of Nhan Tong in 1443, he was posthumously awarded the honorary title of Binh Chuong Quan Quoc Trong Su  and the title of Huyen Thuong Hau. During the reign of Thanh Tong, he was posthumously awarded as Thai Pho with the title Dien Phuc Hau, and posthumously promoted Trung Tuc Vuong (princeling). During the Nguyen Dynasty, Gia Long listed him as Khai Quoc Cong Than De Nhat (a mandarin who had contributed highest to expanding the country) of the Le dynasty. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị