Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ
Hiến pháp là đạo luật gốc, luật cơ bản quy định những vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia. Trước Hiến pháp năm 2013, Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992.

Nguồn: https://zingnews.vn/hien-phap-nam-2013-va-hien-phap-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-post1390712.html

Hiến pháp là đạo luật gốc, luật cơ bản quy định những vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia; quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội cách thức tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, địa vị pháp lý của con người, công dân.

Hiến pháp năm 2013

 
Hien phap Viet Nam anh 1

 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Vì thế, đây còn được gọi là Hiến pháp năm 2013.

Hiến pháp năm 2013 là kết quả của sự kế thừa các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và là sự thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều, quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.

Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ

Trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước, Nhà nước ta đã thông qua và ban hành các bản Hiến pháp phù hợp với nhiệm vụ cách mạng do Đảng ta lãnh đạo:

 
Hien phap Viet Nam anh 2

 

Hiến pháp năm 1946 - đặt nền móng cho việc xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; Hiến pháp năm 1959 - Hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước;

Hiến pháp năm 1980 - Hiến pháp của kỳ nguyên thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn biên giới lãnh thổ Tổ quốc; Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung 2001 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Cuốn sách Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013) gồm toàn văn Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013, Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; nhằm cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc khi nghiên cứu về quá trình lập hiến ở nước ta.                                         

Tủ sách Pháp luật mà Zing News giới thiệu sẽ giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn về các luật, bộ luật hiện hành cũng như dễ dàng tiếp cận các quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo, hòa giải, đăng ký tạm trú, xử phạt hành chính…

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị