Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Thị xã Đồng Xoài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
(14/5/2012)

 Trong năm 2011, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã được tổ chức triển khai có hiệu quả từ thị xã đến các xã, phường. Thị xã đã tập trung tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; trong đó đã tập trung tuyên truyền các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn, văn bản của tỉnh... mới ban hành và các sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; việc tổ chức thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” bước đầu được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã. Cơ quan Tư pháp các cấp thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng đã phối hợp, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.


 

 Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, từ đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các xã, phường đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn, hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tiễn của cơ sở như: tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt cảu các hội, đoàn thể, khu dân cư, tổ chức hội nghị, thông qua hệ thống loa truyền thanh, từ đó giúp nhân dân nắm bắt các quy định pháp luật...Đặc biệt thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã kịp thời truyên truyền các văn bản pháp luật cho nhân dân. Trong năm 2011 các Hòa giải viên đã hòa giải 35/42 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc đạt 83%/tổng số 42 vụ việc.
Một số cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã có sự phối hợp tốt với phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội động trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: phòng Văn hóa-thông tin thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa một số đơn vị với phòng Tư pháp chưa tốt dẫn đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đạt hiệu quả cao trong một số lĩnh vực; một số Hội đồng xã, phường hoạt động chưa đều dẫn đến kết quả chưa cao; công tác chuẩn bị nội dung, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật của một số thành viên Hội đồng, báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; “Ngày pháp luật” là mô hình rất mới nên khi triển khai thực hiện, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa thực hiện thường xuyên; tài liệu, văn bản pháp luật phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến chưa được đầu tư, bổ sung thường xuyên; kinh phí để tổ chức tuyên truyền còn ít.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, tại cuộc họp ngày 26/4/2012, đồng chí Lê Hải Đăng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng PHCTPBGDPL thị xã xã đã chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã cần tập trung vào những nhiệm vụ sau đây:
- Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thị xã và các xã, phường, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng.
- Quan tâm tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với nhiệm vụ phát triển KT-XH-ANQP của địa phương.
Trong đó,yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Phòng Tư pháp thị xã: Làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; kế hoạch tổ chức các hội thi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thị xã.
- Các cơ quan, đơn vị cầnquan tâm, tập trung tổ chức tốt công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Trong đó cần chú trọng tuyên truyền tốt các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, giải tỏa đền bù, đất đai, quản lý trật tự đô thị…
- Trong việc chuẩn bị nội dung triển khai, yêu cầu báo cáo viên phải đầu tư, chắt lọc những nội dung cơ bản, trọng tâm, những điểm mới cần lưu ý để đối tượng được tuyên truyền hiểu và nắm được những nội dung chính mà văn bản đề cập đến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- UBND các xã, phường:
+ Tiến hành củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng tuyên truyền pháp luật tại địa phương, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn. Trong công tác tuyên truyền phải tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó chú trọng nhất là thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.
+ Quan tâm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở để hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến ngay các văn bản pháp luật đã được Hội đồng thị xã tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân địa phương.
Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên sẽ từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
NT

 

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  252  253  254 [255] 256  257  258  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: