Hôm nay ngày: 20/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kinh tế - Xã hội
Triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
(6/5/2016)

Nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bình phước đến năm 2020 theo đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh, với mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phấn đấu cải thiện điểm số tại các lĩnh vực Chỉ số cải cách hành chính; nâng dần vị trí xếp hạng và điểm số Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có điểm số trên 80 điểm trở lên. Đồng thời, vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng tốt về công tác chỉ đạo điều hành và nằm trong vị trí tốp 30 tỉnh, thành phố có Chỉ số cải cách hành chính tốt.Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index (viết tắt tiếng Anh: Public Administration Reform Index): Đây là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan bằng định lượng.
Nội dung của chỉ số cải cách hành chính được xác định trên 8 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Theo đề án, chỉ số cải cách hành chính được áp dụng cho sở, ban, ngành được xác định trên 8 lĩnh vực, 22 tiêu chí và 60 tiêu chí thành phần; đối với UBND các huyện thị xã được xác định trên 8 lĩnh vực, 23 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần.
Thang điểm của Chỉ số cải cách hành chính là 100 điểm, gồm: Điểm các cơ quan, đơn vị tự đánh giá chấm điểm từng tiêu chí với tổng điểm là 70/100 và điểm tính từ kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, các tổ chức theo định kỳ hàng năm đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính với tổng điểm là 30/100 điểm. Căn cứ nội dung tiêu chí, phương pháp đánh giá và thang bảng điểm được ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 , hàng năm các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ thành lập Hội đồng để thẩm định để xem xét, công nhận chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã .
Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, Ủy ban nhân tỉnh đã đề ra 4 nhóm giải pháp và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, đồng thời giao Sở Nội vụ làm đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đề án./.
Tác giả: HTV
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã
Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  75  76  77 [78] 79  80  81  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: