ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

1. CÔNG AN:

 1
 
Trưởng Công an
Họ tên:  Ngô Thanh Hòa
Ngày, tháng, năm sinh:  18/6/1976
Số điện thoại: 0913.123.634
Địa chỉ mail: thanhhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Trưởng Công an
Họ tên:  Lê Anh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh:  17/4/1977
Số điện thoại: 0913.664.407
Địa chỉ mail: leanhtuan.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
 
Phó Trưởng Công an
Họ tên:  Vũ Văn Hải
Ngày, tháng, năm sinh:  03/3/1966
Số điện thoại: 0918.876.789 
Địa chỉ mail: vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 4
 
 
Phó Trưởng Công an
Họ tên: Nguyễn Đức Sơn
Ngày, tháng, năm sinh:  02/02/1978
Số điện thoại: 0989.232.849
Địa chỉ mail: ducson.dx@binhphuoc.gov.vn
 

5
 
 
Phó Trưởng Công an
Họ tên:  Nguyễn Văn Lanh
Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1962
Số điện thoại: 0915.101.061
Địa chỉ mail: vanlanh.dx@binhphuoc.gov.vn

2. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ:

 1
 
Chỉ huy trưởng Ban Chủ huy Quân sự
Họ tên:  Võ Thành Danh
Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1974
Số điện thoại: 0987.116.778
Địa chỉ mail: thanhdanh.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
CTV
Họ tên: Vương Văn Thủy
Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1972
Số điện thoại: 0383.299.889
Địa chỉ mail: vanthuy.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
CTVP
Họ tên:  Lương Hữu Huấn
Ngày, tháng, năm sinh:  25/1/1972
Số điện thoại: 0963.385.639
Địa chỉ mail: huuhuan.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 4
 
P.CHT - TMT
Họ tên: Bùi Khánh Hòa
Ngày, tháng, năm sinh:  11/02/1979
Số điện thoại: 0976.334.174
Địa chỉ mail: khanhhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
 

5
 
P.CHT - QS
Họ tên:  Trần Thanh Hưng
Ngày, tháng, năm sinh:  11/11/1979
Số điện thoại: 0968.522.455
Địa chỉ mail: thanhhung.dx@binhphuoc.gov.vn

3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

 1
 
Viện trưởng
Họ tên:  Nguyễn Công Vang
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0918.687.701
Địa chỉ mail: congvang.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
Phó Viện trưởng
Họ tên:  Nguyễn Văn Đương
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0982.007.792
Địa chỉ mail: vanduong.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
Phó Viện trưởng
Họ tên:  Phan Thị Hữu Trân
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0979.110.779
Địa chỉ mail: huutran.dx@binhphuoc.gov.vn

4. TOÀ ÁN NHÂN DÂN:

 1
 
 
Chánh án
Họ tên:  Lê Văn An
Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1972
Số điện thoại: 0918.315.370
Địa chỉ mail: vanan.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Chánh án
Họ tên:  Văn Phú Vinh
Ngày, tháng, năm sinh:  10/11/1977
Số điện thoại: 0937.348.179
Địa chỉ mail: phuvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
 
Phó Chánh án
Họ tên:  Hoàng Thị Hải Yến
Ngày, tháng, năm sinh:  06/10/1975
Số điện thoại: 0972.811.549
Địa chỉ mail: haiyen.dx@binhphuoc.gov.vn

5. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ:

 1
 
 
Chi Cục trưởng
Họ tên:  Bùi Thanh Phụng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0982.887.192
Địa chỉ mail: thanhphung.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Hoàng Văn Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0914.957.340
Địa chỉ mail: vanngoc.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Tô Thanh Đồng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.178.079
Địa chỉ mail: thanhdong.dx@binhphuoc.gov.vn

6. CHI CỤC THUẾ:

 1
 
 
Chi Cục trưởng
Họ tên:  Trần Quang Vinh
Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1971
Số điện thoại: 0816.909.999
Địa chỉ mail: quangvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Phan Tấn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh:  27/7/1974
Số điện thoại: 0913.706.099
Địa chỉ mail: tandung.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Nguyễn Trọng Tuệ
Ngày, tháng, năm sinh:  07/12/1975
Số điện thoại: 0837.117.777
Địa chỉ mail: trongtue.dx@binhphuoc.gov.vn
 4
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Dương Đình Trinh
Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1972
Số điện thoại: 0908.445.369
Địa chỉ mail: dinhtrinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 5
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Nguyễn Hồng Chung
Ngày, tháng, năm sinh:  10/01/1965
Số điện thoại: 0913.819.139
Địa chỉ mail: hongchung.dx@binhphuoc.gov.vn

7. CHI CỤC THỐNG KÊ:

 1
 
 
Chi Cục trưởng
Họ tên:  Đỗ Khắc Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh:  09/7/1978
Số điện thoại: 0983.414.882
Địa chỉ mail: khactuan.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Chi Cục trưởng
Họ tên:  Vương Thị Thủy
Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1980
Số điện thoại: 0979.114.989
Địa chỉ mail: vuongthuy.dx@binhphuoc.gov.vn

8. ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1:

 1
 
 
Đội trưởng
Họ tên:  Nguyễn Bình Duy
Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1970
Số điện thoại: 0919.767.777
Địa chỉ mail: binhduy.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Đội trưởng
Họ tên: Lâm Tấn Thành
Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1969
Số điện thoại: 0916.266.069
Địa chỉ mail: tanthanh.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
 
Phó Đội trưởng
Họ tên: Phạm Văn Hưng
Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1974
Số điện thoại: 0973.477.878
Địa chỉ mail: vanhung.dx@binhphuoc.gov.vn
 4
 
 
Phó Đội trưởng
Họ tên: Nguyễn Xuân Phú
Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1964
Số điện thoại: 0977.118.898
Địa chỉ mail: xuanphu.dx@binhphuoc.gov.vn
 5
 
 
Phó Đội trưởng
Họ tên: Nguyễn Thanh Hà
Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1962
Số điện thoại: 0837.919.779
Địa chỉ mail: thanhha.dx@binhphuoc.gov.vn

9. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI:

 1
 
 
Giám đốc
Họ tên:  Vũ Thị Mười
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0978.405.100
Địa chỉ mail: vumuoi.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Ngô Hồng Phương
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0907.507.979
Địa chỉ mail: hongphuong.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Trọng Kền
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.206.852
Địa chỉ mail: trongken.dx@binhphuoc.gov.vn

TIN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị